Prevádzkový poriadok

prevádzky športového zariadenia

Zimný štadión

Prevádzkovateľ:
KEN–EX, spol. s r.o., Železničiarska č. 3802/37, 080 01 Prešov, zapís. v OR OS Prešov, v odd. Sro, vložka č. 11093/P

IČO: 36 454 672
DIČ: 2021377754

Štatutárny orgán: Mgr. Ján Kentoš, konateľ spoločnosti

Osoba zodpovedná za prevádzku: Mgr. Ján Kentoš

Adresa prevádzky: Tehelná, 064 01 Stará Ľubovňa

Maximálna kapacita: 200 Počet
šatní pre návštevníkov: 4 Počet
šatní pre zamestnancov: 2 Počet
miestnosti pre servis: 1 Počet
parkovací miest: 100

Termín vypracovania :  30.12.2019

Obsah

 1. Úvodné ustanovenia

  Prevádzkový poriadok je vypracovaný v súlade s ust.§ 22 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ust. § 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č. 525/2007Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno – športové zariadenia. Účelom prevádzkového poriadku je stanoviť práva a povinnosti fyzických osôb – klientov zdržujúcich sa v objekte športového zariadenia

 2. Druh a spôsob poskytovania služieb

  Prevádzkovateľ prenajíma a prepožičiava užívateľom priestory Zimného štadióna za účelom športovej regenerácie na korčuliach, konania hokejových zápasov, tréningov a pod. Rozsah a účel prepožičiavania je uvedený v Dohode o užívaní priestorov ľadovej plochy, uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a užívateľom . Prevádzkovateľ nevyvíja vlastnú športovú aktivitu. Zimný štadión je využívaný najmä pre športové aktivity: hokejistov, školákov a škôlkarov. Zimný štadión a jeho priestory resp. zariadenia môže využívať aj široká verejnosť za ustanovených podmienok. Využívanie priestorov Zimného štadióna je spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka , ktorý je pre návštevníkov sprístupnený. V priestoroch štadióna je servis. V servise sa vykonáva brúsenie korčúľ a súčasťou servisu je aj požičovňa korčúľ. Na úpravu ľadovej plochy sa používa elektrická rolba.

  Športové zariadenie pozostáva:
  – Bufet a predajňa – nachádza sa tam požičovňa korčúľ, bufet a sedenie
  – Ľadová plocha
  – Sociálne zariadenia – súčasťou vestibulu je sociálne zariadenie rozdelené pre mužov a ženy.
  – Šatne – súčasťou športoviska sú šatne, ktoré sú vybavene toaletou a sprchami
  – Úschovňa /skrinky/ – nachádzajúce sa v priestoroch ľadovej plochy

  Zodpovednosť Prevádzkovateľa za škodu vzniknutú Klientovi sa riadi platnými právnymi predpismi. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu na veciach vnesených alebo odložených v zariadení, ak tieto budú odložené mimo miesta vyhradeného Prevádzkovateľom na odloženie vecí.

 3. Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia klientov a zamestnancov zariadenia

  Čas prevádzky je obmedzený nasledovne:
  PONDELOK – PIATOK 05:00 – 23:30
  SOBOTA – NEDEĽA 05:00 – 23:30

  I. Za organizáciu a zabezpečenie BOZP v prenajatých priestoroch prevádzky počas športových aktivít zodpovedá majiteľ v zmysle zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  II. Kľúče od prevádzky sú u osoby zodpovednej za Prevádzku, nájomníka kaviarne a jeho zamestnancov a trénerov.
  III. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody, poranenia a úrazy, ktoré si návštevníci spôsobili vlastnou neopatrnosťou a ktoré neboli zapríčinené nevhodnými podmienkami zariadenia.
  IV. V prípade zistenia poškodenia športového náradia, resp. iného vybavenia Prevádzky túto skutočnosť oznámiť osobe zodpovednej za Prevádzku.

  Povinnosti prevádzkovateľa športového zariadenia
  1) Vytvárať čo najlepšie podmienky pre športovú činnosť.
  2) Starať sa o čistotu a poriadok Prevádzky.
  3) Dbať na dodržiavanie pravidiel BOZP.

 4. Pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa zákazníkov zariadenia pri poskytovaní služieb

  Zákazník je povinný :
  – vstupovať len počas povolených prevádzkových hodín
  – vstup pre deti mladšie ako 12 rokov len s doprovodom starším ako 18 rokov
  – dodržiavať čistotu, hygienu a poriadok v priestoroch Prevádzky, taktiež v prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať prevádzkovateľa
  – šetrne zaobchádzať so zariadeniami Prevádzky a nepoškodzovať priestory a majetok Prevádzky
  – do Prevádzky športového zariadenia nevstupovať pod vplyvom alkoholu, omamných látok a psychotropných látok
  – v celej Prevádzke je zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje, omamné látky a psychotropné látky
  – na ľadovej ploche je zakázané konzumovať potraviny
  – zákazník nesmie vstupovať do priestorov zo zvieraťom
  – pre návštevníkov platí zákaz vnášania zbraní, streliva, pyrotechniky a iných predmetov, ktoré môžu alebo by mohli ohroziť život a zdravie osôb alebo spôsobiť škody na zariadení a vybavení Prevádzky.
  – je zakázané vstúpiť na ľadovú plochu pokiaľ prebieha úprava ľadu rolbou. Až po zatvorení dverí za rolbou je možné vstúpiť na ľadovú plochu.
  – všetky hokejové pomôcky poskytnuté prevádzkovateľom, za účelom tréningovej činnosti na ľade zimného štadióna , sú návštevníci povinní používať výlučne spôsobom k tomu určeným.
  – návštevník je povinný uhradiť všetky škody, ktoré spôsobí svojim konaním alebo opomenutím
  – je zakázané vhadzovať akékoľvek predmety na ľadovú alebo produkčnú plochu počas športových, spoločenských, kultúrnych a iných akcií, ako aj po ich skončení.
  – návštevníci sú oprávnení využívať len spoločné a vyhradené priestory. Vstup do iných priestorov Prevádzky je návštevníkom zakázaný.
  – každý návštevník súhlasí s bezplatným využitím svojej podobizne ako súčasti akéhokoľvek obrazového záznamu, prenosu alebo reprodukcie pre komerčné účely v rámci zobrazenia celej alebo časti akcie v súvislosti s Prevádzkou, usporiadateľom alebo sponzormi danej akcie.

  Nezodpovedáme za škody, poranenia alebo úrazy spôsobené neopatrnosťou alebo nedodržiavaním tohto návštevného poriadku a tiež pokynov zodpovedných zamestnancov a všetky škody spôsobené tréningovej hale správaním a konaním návštevníkov v rozpore s týmto návštevným poriadkom budú vymáhané podľa platných právnych predpisov SR.
  Ustanovenia tohto návštevného poriadku sú platné pre celý objekt, vrátane parkovacích priestorov a iných priestorov a objektov patriacich k Prevádzke.
  Parkovanie v priestoroch patriacich k tréningovej hale platí len pre vozidla návštevníkov.

 5. Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia

  Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia:

  – upratovanie je zabezpečené personálom
  – upratovanie sa vykoná pred každým začatím prevádzky
  – po skončení prevádzky je zabezpečená dezinfekcia umyvární + WC, šatní a vyčistenie vnútorných priestorov.

  K dennému upratovaniu a následnej dezinfekcii sa používajú dostupné čistiace a dezinfekčné prostriedky

  Spôsob upratovania:
  Frekvencia umývania podlahy – denne, umývanie saponátovou vodou. Utieranie prachu na zariadeniach – denne. Šatne – umývanie saponátovou vodou, denne.
  Sociálne zariadenia – umývanie saponátovou vodou, dezinfekcia Savom, denne.

 6. Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii podlahových plôch, miestností a zariaďovacích predmetov

  Mechanická očista a dezinfekcia miestností Prevádzky je vykonávaná pozametaním daných priestorov denne pred začatím Prevádzky a priebežne podľa potreby. Pravidelná dezinfekcia riedeným roztokom Savo je vykonávaná raz týždenne, okrem šatní a sociálnych zariadení, kde sa táto dezinfekcia vykonáva denne.
  Pri používaní dezinfekčného prípravku postupujeme podľa návodu výrobcu a dodržiavame dobu expirácie. Nádoby na odpad sú denne vyprázdňované, čistené a dezinfikované sú 4 týždenne. Odvoz TKO zabezpečuje mesto Stará Ľubovňa. Základná oprava všetkých náterov zariadenia a maľovanie je vykonávané podľa potreby, približne raz za dva roky.

  Používané dezinfekčné prostriedky v prevádzke:
  Prostriedky na dezinfekciu plôch: Savo, iné . Prostriedky na dezinfekciu sociálnych zariadení: Savo, Fixinela a iné.

  Spôsob a frekvencia čistenia osvetľovacích telies a okien
  Osvetľovacie telesá a okná sú chránené pred rozbitím dostatočnou vzdialenosťou a sú čistené podľa potreby, najmenej však raz ročne.

 7. Ochrana osobných údajov

  GDPR /General Data Proection Regulation/ je univerzálne európske nariadenie, ktoré od 25.5.2018 zavádza novú úpravu práv a povinností v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov.


  GDPR je záväzné pre každého, kto spracúva osobné údaje jednotlivcov nachádzajúcich sa v Európskej únii. GDPR sa teda dotýka absolútnej väčšiny európskych podnikateľov, ako aj podnikateľov so sídlom mimo EÚ, korí v rámci Európy napr. cez webové stránky a aplikácie ponúkajú svoj tovar či služby.

  Zásady ochrany osobných údajov

  „Prevádzkovateľ“ spracúva slobodne poskytnuté osobné údaje klienta – dotknutej osoby v rozsahu poskytnutých osobných údajov uvedených najmä v registračnom formulári, a to meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, tel. číslo, číslo karty, nakoľko spracúvanie týchto osobných údajov je nevyhnutné pre vznik osobného účtu dotknutej osoby – klienta u prevádzkovateľa za účelom poskytovania služieb klientovi a plnenia si z toho vyplývajúcich práv a povinností, a pre plnenie povinností prevádzkovateľa uložených všeobecne záväznými 6 právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľom sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania.

  Klient môže vyjadriť zaškrtnutím príslušného políčka svoj súhlas s kontaktovaním a zasielaním aktuálnych informácií, ponúk. Zaškrtnutím tohto políčka tak klient ako dotknutá osoba udeľuje slobodne a dobrovoľne prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so spracúvaním poskytnutých osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, e-mail, tel. číslo, číslo karty, za účelom kontaktovania a zasielania aktuálnych informácií, ponúk a ďalších výhod (marketingové účely) a to prostredníctvom rôznych kanálov, a to e-mail, SMS, telefonát, pošta, sociálne siete. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľuje klient na dobu neurčitú. Súhlas so spracúvaním osobných údajov klienta na marketingové účely môže klient kedykoľvek odvolať osobne na adrese prevádzky prevádzkovateľa.

  Klient ako dotknutá osoba zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť poskytnutých osobných údajov. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je klient povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracúvanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.

  Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, kde sú taktiež upravené aj práva klienta ako 7 dotknutej osoby. Klient má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má klient zároveň (1) právo na prístup k svojim osobným údajom, (2) právo na opravu nesprávnych osobných údajov, (3) právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov, (4) právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov, (5) právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má klient v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. máte právo získať svoje osobné údaje, ktoré ste nám dobrovoľne poskytli v elektronickej forme na základe vášho súhlasu, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môžete žiadať právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný.

  V prípade, že si uplatňuje klient niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a zo žiadosti klienta nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzuje si prevádzkovateľ právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.

  Ako dotknutá osoba má klient právo podať sťažnosť prevádzkovateľovi a dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.

  Prevádzkovateľ vyhlasuje, že osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ hore označenými, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.

  Osobné údaje klienta môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytované aj nasledovným subjektom, resp. kategórií subjektov, ak je to nevyhnutné na splnenie účelu, za ktorým boli získané a to najmä orgány verejnej moci, poskytovatelia IT služieb, účtovných a právnych služieb, externým trénerom, zamestnávateľovi klienta (ak sa služby prevádzkovateľa poskytujú klientovi ako zamestnanecký benefit). Údaje poskytnuté tretím osobám môžu byť použité výhradne na účely, na ktoré boli osobné údaje získané.

  Tento prevádzkový poriadok je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v jeho areáli a všetky dotknuté osoby.

 8. Záverečné ustanovenia

  Tento prevádzkový poriadok je zverejnený na viditeľnom mieste v areáli prevádzky.

  Prevádzkový poriadok nadobúda platnosť dňom 30.12.2019.

  Za správnosť: Mgr. Ján Kentoš, konateľ, zodpovedný za prevádzku